STORY

Épisode 12

Continue à avancer au lieu de fuir

Plant Quetta a été attaqué par deux Gundams. Miorine, séparée de Suletta, traverse le complexe pour tenter de la rejoindre. En parallèle, Suletta avance pour sauver Miorine.

Script : Ichiro Ohkouchi
Storyboards : Tomoki Kyoda, Ryo Ando, Hiroshi Kobayashi
Réalisation : Ito Shinnosuke, Akihiro Saito, Akira Toba, Ryo Ando
Directeurs de l'animation des personnages : Juri Toida, Madoka Hirayama, Kumi Horii, Kyoko Kotani, Kana Nishijima, Yumiko Nakamura, Tsutomu Ohno, Kaori Saito, Naoko Nakamoto, Takahiro Sasaki, Yuichi Yoshida, Hiroki Nagao
Directeurs de l'animation mécanique : Kanta Suzuki, Shinya Kusumegi, Seimei Maeda, Kazuki Kuramoto, Hiroshi Matsuda, Masaki Hiraoka, Masami Obari
Assistant des directeurs de l'animation mécanique : Takeru Nakajima

BACK